Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Waar wonen thuis zijn wordt

Ik werk graag op het snijvlak van stedebouw en volkshuisvesting. Omdat ik er van overtuigd ben dat je ergens thuis voelen samen hangt met de culturele component van wonen. Mensen verschillen veel van elkaar. Meer dan inkomen, huishoudenssituatie en leeftijd kan verklaren. Woonconsumenten zijn te onderscheiden in diverse bewonerstypen. Hoewel ze erg van elkaar verschillen hebben ze een ding met elkaar gemeen: iedereen woont graag met gelijkgestemden.

Mensen kiezen een woning door zoveel mogelijk te optimaliseren op drie verschillende aspecten van een woning en woonmilieu:
Financieel: hoeveel kan ik en wil ik betalen?
Functioneel: voldoet de woning qua type, oppervlakte, aantal kamers, tuin/balkon, bergruimte e.d. aan wat mijn huishouden nodig heeft? Ook de afstand tot de meest noodzakelijke voorzieningen en werk horen bij deze functionele aspecten.
Cultureel: passen woning en woonomgeving bij mijn behoefte aan privacy of sociaal contact? Wonen er veel verschillende mensen of juist mensen zoals ik? Zijn er voorzieningen die passen bij mijn manier van leven? Is de woonomgeving een weerspiegeling van wat ik belangrijk vind in het leven?
Die culturele aspecten worden nog vaak over het hoofd gezien in een traditionele benadering van de woningmarkt, terwijl ze in een vragersmarkt wel steeds belangrijker worden.

Groningen heeft aandacht voor het woonmilieu- en woonbelevingsdenken. In juli 2010 heeft het Bestuurlijk Overleg (samenwerkingsverband van gemeente en corporaties) opdracht gegeven voor een onderzoek naar de (mis)match van woonmilieus in Groningen download rapport. In dat onderzoek gingen we op zoek naar een extra kennislaag voor een betere grip op de woningmarkt in de stad. Er kwam een werkgroep die het onderzoek van SmartAgent Company en KAW architecten en adviseurs heeft begeleid. Ik was trekker van die werkgroep en daarmee coördinator van het stedelijk onderzoek.

Bij aanvang van het onderzoek waren we benieuwd of we door combinatie van het gedachtegoed van SmartAgent Company en KAW op stedelijk niveau de vinger konden krijgen achter het aanbod van woonmilieus en of het lukte om tot wijkniveau af te dalen en ‘kleur te bekennen’. Dat is ons goed gelukt. Hoewel we vooraf gedeeltelijk onze vraagtekens hadden bij de toepasbaarheid en de bruikbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek, zijn we daar erg tevreden over. Wij zien kansen om de resultaten van het onderzoek op diverse niveaus en vanuit diverse behoeften te gebruiken in de stad. Zowel in de ontwikkeling van woningbouwprojecten, als ook in leefbaarheidsprojecten en in beheer. Met deze ruime toepasbaarheid van de resultaten van Woonmilieus in Stad hebben we mooi invulling gegeven aan de afspraken uit NLA 2.0, namelijk meer aandacht voor kwaliteit, zodat we de woningmarkt in brede zin goed kunnen bedienen.

Daarnaast heb ik in veel projecten informatie over de culturele kant van de woning en de woonomgeving meegenomen in programma’s van eisen. Het maakt hetgeen je wilt bereiken tastbaarder en zorgt voor een gedeelde taal die alle betrokkenen bij een project snappen.

terug naar boven
Waar wonen thuis zijn wordtStrategisch opgavebeleidOog voor trends en nieuwe ontwikkelingenWijk-en dorpsvernieuwing

webdesign © Katja Visser